Úvodní stránka

Základní údaje

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace 


Adresa: Třebětínská 28/19, 679 61  Letovice
Zřizovatel: Město Letovice
IČ: 75024217
Kapacita: 52 dětí
Telefon: 516 474 572
Ředitelka: Lenka Nováková                   

E-mail: ms.trebetin@tiscali.cz
Web: www.msletovice-trebetinska.cz
Číslo účtu: 86-1162240247/0100
Datová schránka: 5vpkty9
Provoz MŠ: od 6.30 hod. do 16.00 hod.

line

O nás

Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovic – Třebětíně. Budova školy byla postavena v roce 1912, je patrová. Z MŠ máme poměrně blízko k přírodě – nedaleko je les, rybník, louky. S dětmi pracují 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 školní asistentka. Dále 3 provozní zaměstnanci a 2 zaměstnanci kuchyně, která je součástí mateřské školy a v roce 2003 v ní byly provedeny stavební úpravy odpovídající daným zákonům. Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu. Mateřská škola má mnohaletou tradici. Byla otevřena 1. října 1945.  Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově i základní škola, která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy. Kapacita školy je 52 dětí, v každé třídě může být 26 dětí zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Třídy jsou heterogenní – smíšené. Jsou postupně vybavovány novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček – dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a fantazii dětí. Každá třída má svou ložnici, sloužící k odpočinku a klidovým činnostem dětí. Součástí školy je i zahrada, která byla v roce 2018 rekonstruována. Získali jsme dotaci ze SFŽP ČR na podporu a vybudování školní přírodní zahrady. Zahrada je vybavena novými akátovými průlezkami, které podporují spontánní pohyb dětí. Součástí je i altán, smyslový chodníček, truhlíky a ovocné keře, sloužící k environmentálnímu vzdělávání dětí.. Dále je zde  pískoviště se zastíněním, hřiště na kopanou a chodníčky pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách a s kočárky.

Mateřská škola byla ve školním roce 2011/2012 zateplena, má vyměněna okna a novou fasádu. V roce 2013 proběhla rekonstrukce veškerých sociálních zařízení v mateřské škole. V roce 2016 proběhla další rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy – oprava elektroinstalace, nové podlahy a stropy, nová střecha a nové dispozice místností. V současné době je MŠ celkově opravena.

Náš Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání daným MŠMT. Základem naší výchovně vzdělávací práce je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na podporu rozvoje dětské osobnosti, respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako hra, při které je učitelka nejen kamarádem, ale také rádcem a přirozenou autoritou.

Vzdělávání v mateřské škole je proces, který napomáhá rozvoji osobnosti dítěte ve všech oblastech. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávaní šance.

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu. Pro děti ve věku 5 až 6 let je předškolní vzdělávání povinné.

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

line

Cíle výchovy

Chceme rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou, vést děti k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví a životní prostředí, rozvíjet estetické cítění dětí. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě se spoustou vědomostí, dovedností a kulturních návyků, schopné projevovat se jako samostatná osobnost, připravené pro vstup do základní školy.

line

Zaměstnanci

Pedagogičtí

Ředitelka: Lenka Nováková
Učitelky:    Lenka Gernešová, Bc. Pavlína Jašková, DiS., Hana Veselá 

Asistentka pedagoga: Hana Hlubinková

Provozní

Školní asistentka: Veronika Novotná

Účetní: Zdeňka Pešková
Mzdová účetní: Michaela Šustrová
Vedoucí ŠJ: Emilie Pecinová
Kuchařka: Libuše Henslová
Pom. kuchařka: Emilie Pecinová
Školnice: Ilona Jančová

line

Historie

historie011. října 1945 byla otevřena mateřská škola ve Třebětíně. Umístěna byla v budově tehdejší obecné školy v jedné místnosti s nejnutnějším zařízením, které pořídila obec Třebětín. Zapsáno bylo 22 dětí. Mateřská škola byla polodenní, bez stravování, děti si nosily přesnídávku z domu a na oběd odcházely domů a odpoledne se opět vracely do školy. V roce 1960, kdy došlo k integraci naší obce k Letovicím, získala mateřská škola další místnost, kde byla dříve umístěna kancelář MNV. Počet zapsaných dětí v prvých 20-ti letech trvání mateřské školy se pohyboval od 20 do 30 dětí. Po rekonstrukci celého přízemí školy byla od 1. listopadu 1970 otevřena 1. třída celodenního provozu a současně zřízena školní jídelna i pro žáky ZŠ. V této době byla škola nově a moderně vybavena nábytkem i pomůckami a celé prostředí bylo esteticky a účelně zařízené. Po dokončení nové ZŠ v Letovicích v r. 1979, byla ZŠ v Třebětíně zrušena a 1. patro školní budovy bylo upraveno pro provoz 2. třídy MŠ.

historie02Od 1. ledna 1981 byl zahájen provoz 2. třídy naší MŠ. Od ledna 1982 převzal do své správy MŠ k. p. Agrozet Letovice, který zabezpečoval provoz a modernizaci školy. V roce 1993 byla jedna třída zrušena z důvodu nízkého počtu dětí a v této volné třídě byla zřízena 1. třída ZŠ – odloučené pracoviště ZŠ Tyršova s počtem zapsaných dětí – 15. Tato třída byla opět zrušena v roce 1996. V témže roce jsou v mateřské škole opět dvě třídy s počtem dětí – 40.

line

Projekty realizované v mateřské škole